Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

Jaarvergadering

Geachte Veldeke-leden,
Namens Veldeke-Venray nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op dinsdag 21 maart aanstaande om 20.00 uur in ’t Odeon, Hoenderstraat 10-12 in Venray.
In de jaarvergadering kijkt de voorzitter even terug op ’t voorgaande- en vooruit naar ’t komende jaar en brengen secretaris en penningmeester verslag uit over ’t afgelopen jaar.
Op ’t einde van de avond wordt er door vier spelers van de toneelclub 60+ uit Horst een grappige sketch opgevoerd met de titel “Bejaorde-periekele” (in ‘t Horsters dialekt).
Voor het geval dat u niet op deze vergadering kunt komen, willen we u mededelen dat de contributie van € 27,00 binnenkort door Veldeke – Limburg zal worden afgeschreven of gevraagd zal worden om te betalen.
Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij onze penningmeester Lei Potten, telefoon 0478-541539, u kunt hem ook e-mailen; pottenvandevenne@planet.nl .
Denkt nog eens aan het opgeven van nieuwe leden. Neem daarvoor contact op met onze secretaris Mariel van den Munckhof, telefoon 0615 61 26 48 of via ’t e-mailadres; veldeke.venroj@gmail.com . Dit is ook ’t adres om uw eigen e-mailadres door te geven, als dat nog niet bij ons bekend is.
Ook kunt u iemand, die lid wil worden, ‘n keer uitnodigen voor een van onze interessante lezingen of activiteiten.
Wij hopen u op 21 maart te mogen begroeten.

Bestuur Veldeke - VenrojJaorvergadering

Geáchte Veldeke-leeje,
Names Veldeke-Venroj nuuëdege weej ňw uut vur de jaorvergadering óp dinsdág 21 márt ánstónde um 20.00 uūr ien ’t Odeon, Hoenderstraot 10-12 ien Venroj.
Ien de jaorvergadering kiekt de vurzitter efkes terug op ’t vurgónde- en vurruut nor ’t kómmende jaor en brenge sikkertaris en penningmaester verslág uut ovver ’t afgeloeëpe jaor.
Ňp ’t aend van d’n aovend wert ‘r dur 4 speulers van tenieëlklup 60+ uut Haorst enne gráppege ‘sketsj’ ňpgevoerd mit d’n titel “Bejaorde-periekele” (ien ‘t Haorsters dialekt).
Vur ’t geval dá’che nie ňp dees vergadering kunt kómme, wille weej óllie mitdaele dat de kóntrebusie van € 27,00 binnekort dur Veldeke – Limburg zal werre áfgehâlde of gevraogd um te betale.
Vur vraoge hiēraover kunde âltied teraecht beej ňzze penningmaester Lei Potten, tillefoeën 0478-541539, ge kunt ‘m ok emaile; pottenvandevenne@planet.nl .
Daenkt nog aens an ’t ňpgaeve van neeje leeje. Nim dan kňntákt óp mit ňzze sikkertaris Mariel van den Munckhof, tillefoeën 0615 61 26 48 of via ’t emailadres veldeke.venroj@gmail.com . Dit is ok ’t adres um ňw aege emailadres dur te gaeve, as dat nog nie beej ňs bekend is.
Ok kunde iemes, den lid wil werre, enne kieër mitneme nor ieën van ňs ientressânte laezinge of aktivitejte.
Weej hope ňw óp 21 márt te meuge begroete.

Bestuūr Veldeke - Venroj


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zittingen in 2017 (onder voorbehoud)

Datum Waarheen
21 maart Jaarvergadering in Odeon
18 april Excursie Houbensteyn
16 mei Rondleiding Vak O Koos Swinkels
20 juni Leerpad Ysselsteyn
19 augustus Kruudwis
? september Kringencontactdag
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans boekenmarkt
17 oktober Eetavond
21 november Venródsen aovend
19 december Avond meewerkende mensen

 Zittinge ien 2017 (ňnder vurbehâld)

Datum Wórhin
21 márt Jaorvergadering ien Odeon
18 ápril Ekskurzie Houbensteyn
16 mej Roondlejjing Vak O Koos Swinkels
20 junie Leerpad Ysselsteyn
19 owgustus Kruudwis
? september Kringekňntáktdág
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans buūkmernt
17 oktoeëber Aetaovend
21 nňvvember Venródsen aovend
19 dezember Aovend mitwaerkende meense


naar boven

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2017

Alle rechten voorbehouden