Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

Veldeke Kruudwisse

Veldeke Venray zal op zaterdag 19 augustus wederom het maken van kruudwisse verzorgen waarmee de St. Petrus' Bandenkerk versierd zal gaan worden en waar deze kruudwisse tijdens de H. Mis van 19.15 uur ingezegend zullen worden.

In tegenstelling tot andere jaren valt de dialectmis dit jaar niet samen met de inzegening van de Kruudwisse. Deze dialectmis zal plaatsvinden op zaterdag 23 september.

Nadat een werkgroep 's morgens de korensoorten en andere ingrediënten (rogge, haver, gerst, tarwe, koolbladeren, duizendblad, appels, wortelen) verzameld heeft zullen de kruudwisse vanaf 13.00 uur gemaakt worden bij de loods van Fam. Claessens, St. Servatiusweg 6.

Belangstellenden die zelf ook een kruudwis willen maken zijn vanaf dat tijdstip welkom. Er is voldoende materiaal aanwezig!

Omstreeks 14.00 uur zullen de kruudwisse naar de kerk gebracht worden.

 

Veldeke Kruudwisse

Veldeke Venroj zal ňp zaoterdág 19 owgustus wer ‘t make van kruudwisse verzörge wormit de Groeëte Kaerk versierd zal wörre en waor dees kruudwisse tiejes de H. Mis van 19.15 uūr iengezaegend zulle wörre.

Ien tegestelling tot ândere jaore valt de Dialektmis dit jaor nie same mit de ienzaegening van de Kruudwisse. Dees Dialektmis zal plátsviende ňp zaoterdág 23 september.

Naodat ‘n waerkgroep 's maerges de korensórte en ânder iengrediënte (rog, haver, gers, tárwe, káppesblaar, duuzendblad, hazegaerf, áppele, wortele) verzameld hit, zulle de kruudwisse vanáf 13.00 uūr gemákt werre beej de loeëds van Fam. Claessens, St. Servatiusweg 6.

Belángstellende die aeges ok enne kruudwis wille make zien vanáf den tied welkňm. ‘r Is mieër as zat grej!

Um ongevaer 14.00 uūr zulle de kruudwisse nor de kaerk gebrocht werre.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zittingen in 2017 (onder voorbehoud)

Datum Waarheen
16 mei Rondleiding Vak O Koos Swinkels
20 juni Leerpad Ysselsteyn
19 augustus Kruudwis
? september Kringencontactdag
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans boekenmarkt
17 oktober Eetavond
21 november Venródsen aovend
19 december Avond meewerkende mensen

 Zittinge ien 2017 (ňnder vurbehâld)

Datum Wórhin
18 ápril Ekskurzie Houbensteyn
16 mej Roondlejjing Vak O Koos Swinkels
20 junie Leerpad Ysselsteyn
19 owgustus Kruudwis
? september Kringekňntáktdág
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans buūkmernt
17 oktoeëber Aetaovend
21 nňvvember Venródsen aovend
19 dezember Aovend mitwaerkende meense


naar boven

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2017

Alle rechten voorbehouden